Smitte

Norge er i stor grad forskånet for de aller mest alvorlige smittsomme dyresykdommene.

Sykdom og smittefare

Verdens friskeste. Best i verden på dyre- og plantehelse. Når det gjelder smittestatus faller honnørordene lett om norsk landbruk. Vi er stolte over lav forekomst av smittestoffer og lite sjukdom blant dyr og planter i Norge. Men «verdens beste dyre- og plantehelse» betyr ikke at smitteutbrudd ikke rammer norsk landbruk.

Fra prøvetaking på gris. Foto: Mattilsynet

Fra prøvetaking på gris. Foto: Mattilsynet

Fugleinfluensa. Blåtunge. MRSA. Fotråte. BSE.

Dette er eksempler på smitte hos husdyr som har vært påvist her til lands de senere årene. Man kan ikke lenger tenke at dette ikke gjelder i Norge, eller at dette angår i hvert fall ikke hos meg.

Økt internasjonal kontakt betyr økt risiko.

Til forskjell fra et par tiår tilbake, så er kontaktflatene mot resten av verden i dag både mer omfattende og hyppigere. Reiseaktivitet for folk og dyr, handel over landegrensene. Smittestoffer endrer seg og nye diagnostiske metoder gjør at man stadig får ny kunnskap.

Alt sammen bidrar til en mer kompleks virkelighet som kan oppleves som uforutsigbar. Dette innebærer ikke at det ikke finnes verktøy for å møte dette. Rådene om hvordan redusere risiko for smitte er fortsatt like relevante.

Bevissthet om hva som kan gi økt risiko, gode rutiner og systematisk oppfølging er viktige tiltak.

Rådene fra helsetjenestene for ulike produksjonsdyr er verdifulle:

Helsetjenesten for storfe.

Helsetjenesten for svin.

Helsetjenesten for fjørfe.

Helsetjenesten for sau.

Helsetjenesten for geit.

Mattilsynets rolle

Foto: TORE BERNTSEN VISUALDAYS, tryggeresammen.no Bjørn Røthe Knudsen, Mattilsynet

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør Mattilsynet Region Midt.

For smittestoffer som ansees å være av samfunnsmessig interesse er Mattilsynet hovedansvarlig for håndteringen. Dette innebærer å pålegge tiltak for å bekjempe smitten og tiltak for å forebygge. Dersom man opplever et smitteutbrudd selv eller hos andre er kunnskap om hvem og hva som kan møte en med på å gi trygghet.

I filmen nedenfor får du høre Mattilsynet fortelle om sine oppgaver og rolleforståelse.

Særlig er varslingsplikten viktig. Den er hjemlet i Dyrevelferdsloven, og gjelder for oss alle: Enhver som «har grunn til å tro» at dyr blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, skal så tidlig som mulig gi Mattilsynet beskjed, slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt.

Når man varsler til Mattilsynet kan det gjøres pr telefon eller anonymt på tilsynets nettsider. Anonym varsling innebærer at det ikke er kjent hvem som har varslet om forholdene. For å være sikker på å være anonym må varslingen registreres elektronisk på Mattilsynets varslingsside, men hvis du varsler pr telefon vil du ikke være sikret anonymitet – i den grad det er viktig for deg.

Varslingstjenesten hos Mattilsynet kan brukes ved mange ulike anledninger: Hvis du er blitt syk av noe du har spist eller drukket, ved mistanke om dyrevelferdsproblemer, manglende merking av produkter eller andre forhold.

Møt eksperten: Når smitte oppstår

faq-preview-thumb

SE FILMEN – Hva slags prosess er det egentlig som venter når smitte blir påvist ved et bruk? Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet Region Midt forklarer i denne filmen hendelsene steg for steg. Det er oftest en svært dramatisk situasjon som oppstår når det blir påvist smittsom dyresykdom ved et gårdsbruk. Og uansett årsak til utbruddet kan sykdommen volde store praktiske og økonomiske bekymringer, i tillegg til de helsemessige aspektene av situasjonen for dyr og mennesker.

Her gjennomgår regiondirektør Røthe Knudtsen de viktigste momentene:

  • Påvisning av smitten
  • Varslingsplikt

Videre gjennomgår han Mattilsynets rolle:

  • Inspisere
  • Pålegge restriksjoner (fryse situasjonen)
  • Kartlegge og beslutte tiltak
  • Bruk apparatet rundt!

Når myndighetene pålegger tiltak for å bekjempe smitte følger behov for avklaringer og praktisk oppfølging. Her er det viktig å spille på apparatet rundt deg og din produksjon. Organisasjonene som man leverer til (slakteri, meieri) eller rådgivningsenheter kan ofte bistå med hjelp og kunnskap. Benytt deg av dette!

Samtidig er det strenge regler og viktige hensyn man må ta for å unngå å spre smitte. Mattilsynet legger begrensninger på kontakt og trafikk til et smitterammet gårdsbruk inntil smittesituasjonen er håndtert. Derfor er det viktig at oppfølging skjer i tråd med dette.

Les mer

Lenker og bakgrunnsinfo om smitte

Skjermbilde 2015-10-06 kl. 15.31.56Her finner du de tre viktigste nettstedene med informasjon om smitte:

Bakgrunnsinformasjon om risiko, sårbarhet og beredskap i Norge

  • 20141231 DSB nasjonalt risikobilde 2014 kopiDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rapporterer hvert år om sårbarhetsbildet gjennom publikasjonen «Nasjonalt risikobilde», der direktoratet analyserer et knippe av krisescenarioene innen naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser.
  • I tillegg publiserer DSB et omfattende materiale om bl.a. regional og kommunal beredskap.
  • I 2013 kom en NOU om organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. Utredningen har en grundig gjennomgang av grunnberedskapen i det norske samfunnet.

 

 

 

 

Les også om: